Psychoterapia

Centrum Psychoterapii 
Warszawa-Mokotów
Metro Racławicka – ul. Dąbrowskiego 71A 

PSYCHOTERAPIA, PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE, INTERWENCJE KRYZYSOWE, PSYCHOEDUKACJA

 

Psychoterapia dorosłych:
• Kryzysy życiowe i zmiany
• Kryzysy zawodowe
• Problemy relacyjne
• Problemy emocjonalne
• Uzależnienia
• Stres
• Zaburzenia odżywiania
• Zaburzenia osobowości
• Zaburzenia nerwicowe
• Zaburzenia lękowe
• Depresja

Psychoterapia dzieci i młodzieży:
• Problemy wieku dojrzewania
• Trudności związane z sytuacją rodzinną
• Trudności w relacjach społecznych (w rodzinie i szkole, wśród rówieśników)
• Problemy związane z lękiem (fobia szkolna, napady paniki)
• Zaburzenia odżywiania
• Problemy z agresją i buntem (wagary, odmowa uczenia się i chodzenia do szkoły, zachowania agresywne, wybuchy złości)
• Trudności w nauce
• Problemy adaptacyjne
• Diagnoza gotowości szkolnej

Psychoterapia i inne formy pomocy psychologicznej:

Zdrowie Psychiczne (wg Światowej Organizacji Zdrowia) – to brak zaburzeń psychicznych i objawów wyszczególnionych w obowiązujących międzynarodowych klasyfikacjach typu DSM-5 i ICD-10 a także:
• dobre samopoczucie
• realizowanie posiadanych zdolności
• skuteczne radzenie sobie z normalnym stresem życiowym
• produktywna i skuteczna praca
• konstruktywny wkład w życie społeczności, do której się należy

Psychoterapia – to forma pomocy psychologicznej oparta na relacji pomiędzy dwiema (lub więcej) osobami, w której jedna osoba (pacjent) szuka pomocy w rozwiązaniu problemów związanych ze zdrowiem psychicznym a druga (terapeuta) zapewnia warunki do zmniejszenia dolegliwości psychicznych i polepszenia codziennego funkcjonowania. Istotą psychoterapii jest pomoc pacjentowi w polepszeniu jakości życia w teraźniejszości poprzez skuteczną pracę nad przeszłymi wydarzeniami i kluczowymi relacjami z życia pacjenta, pracę z przekonaniami, myślami i emocjami, pracę z szeroko rozumianym procesem rozwojowym pacjenta.
Cele psychoterapii ukierunkowane są zwykle na zmiany zachowań i postaw pacjenta, jak też na rozwój jego kompetencji emocjonalnych, np. na podniesienie poziomu samokontroli, radzenie sobie z lękami oraz stresem, podniesienie samooceny, poprawę zdolności tworzenia więzi, współpracy i komunikowania się z otoczeniem, czy też na poprawę własnej motywacji do działania.

Poradnictwo psychologiczne – forma pracy psychologicznej, której adresatami są osoby zdrowe przeżywające kryzysy rozwojowe i przystosowawcze. Obejmuje konsultacje psychologiczne i terapię krótkoterminową. Celem jest tutaj zdobycie informacji o możliwościach radzenia sobie z problemami oraz refleksja mająca pomóc we wzięciu odpowiedzialności za swoje życie i pokierowaniu swoim rozwojem.

Interwencja kryzysowa – forma pomocy adresowana do osób zdrowych doświadczających kryzysu, przeciążenia, poczucia utraty kontroli nad własnym życiem, których źródłem może być nagła zmiana, utrata bliskiej osoby, utrata pracy, choroba itp. Zjawiskami charakterystycznymi dla sytuacji kryzysowej są: duże napięcie emocjonalne, przerażenie, poczucie utraty kontroli,  bezradność, dezorganizacja zachowania i różne objawy somatyczne (bezsenność, nerwobóle, utrata apetytu).Celem interwencji jest przywrócenie równowagi psychicznej oraz odzyskanie zdolności do samodzielnego rozwiązania kryzysu. Interwencja kryzysowa obejmuje najczęściej od 6 do 10 spotkań.

Psychoedukacja – jest to forma pomocy kierowana do osób zdrowych i chorych, której celem jest dostarczenie wiedzy i doświadczeń sprzyjających lepszemu radzeniu sobie z trudnościami, emocjami, relacjami.